Events

Graduation Day held at St Aloysius B.Ed College

Posted on 01 Sep 2018
Mangaluru: The 10th Graduation Day of St Aloysius B.Ed College, Mangaluru was held on Saturday, 01September, 2018 for the passed out graduate teachers of 2015-17batch at the college auditorium. The function commenced with an academic procession walking into the auditorium. Honourable

St Aloysius B. Ed College observes Harmony Day

Posted on 28 Aug 2018
St Aloysius B. Ed College, a premier institute of teacher education celebrated Harmony Day with the objective of developing harmony within the self and with the nature around. Brahma Kumari Vishweshwari, a member of Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Urwa, Mangaluru,

St Aloysius B. Ed College marks the 450th Birth Anniversary of St Aloysius Gonzaga with a weeklong celebration.

Posted on 21 Jun 2018
Jesuit education fosters total development of each individual learner and seeks transformation in their lives through infusion of values like, love, compassion,, collaboration, commitment, service and faith in God. St Aloysius B. Ed College constantly strives to instil such values in

St Aloysius B. Ed College observes Ambedkar Jayanthi.

Posted on 14 Apr 2018
The 127th birth anniversary of Dr BR Ambedkar, architect of Indian Constitution was observed in St Aloysius B. Ed College on 14 April, 2018. The commemoration began with the lighting of the lamp by the staff and the members of the students’ council. Benica BS and team offered prayers

St Aloysius B. Ed College inaugurates Students’ Council 2018-19

Posted on 12 Apr 2018
St Aloysius B. Ed College, a unit of the Mangalore Jesuit Educational Society, inaugurated its Students’ Council for the academic year 2018-19. The programme was inaugurated by lighting the lamp by the dignitaries. Prof. Udaya Kumar, Principal-Shri Gokarnanatheshwara College of Educat

St Aloysius B. Ed College reopens for the academic year 2018-19

Posted on 05 Mar 2018
St Aloysius B. Ed College, a premier institute of teacher training of the city reopened for its twelfth batch of trainees. It is a unit of the Mangalore Jesuit Educational Society which has a legacy of 138 years in education.   Rev. Fr John Lang Bosco SJ, Counsellor and Finance O

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ¸ÀAvÀ C¯ÉÆò0iÀÄ¸ï ©. Jqï PÁ¯ÉÃf£À°è ²PÀëPÀjUÉ PÁ0iÀiÁðUÁgÀ.

Posted on 02 Feb 2018
£ÀUÀgÀzÀ ¥Àæw¶ÖvÀ ²PÀëPÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ ¸ÀAvÀ C¯ÉÆò0iÀÄ¸ï ©. Jqï PÁ¯ÉÃf£À°è ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉ JA§ «µÀ0iÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ PÁ0iÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß ±Á¯Á ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃf£À ²PÀêPÀjUÁV ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ªÀA. ¥sóÁ! JjPï ªÀÄxÁ0iÀĸï J¸ï.eÉ. vÀªÀÄä ¥Áæ¸ÀÛ«PÀ ¨s

ST ALOYSIUS B. ED COLLEGE HOLDS WORKSHOP FOR TEACHERS

Posted on 02 Feb 2018
St Aloysius B. Ed College, a leading institute of education and training of the city conducted a Two Day District Level workshop for Teachers on the topic ‘BEYOND GENERAL INTELLIGENCE’ on the 1st and the 2nd of February, 2018  under the objective of developing one’s own awareness abou

St Aloysius B. Ed College holds research workshop

Posted on 20 Jan 2018
    St Aloysius B. Ed College, a leading institute of teacher training of the city organized a day-long workshop on research Methodology for the various college staff members and students. Fr Leo D’ Souza SJ, director, Laboratory of Applied Biology, St Aloysius College, the